Szanowni Państwo, po okresie przerwy spowodowanej pandemią korona wirusa, IBP Nodex wznawia kursy stacjonarne w zakresie projektowania i instalowania SSP, DSO, automatyki pożarowej wraz ze wstępem do opracowania scenariuszy pożarowych.

Kursy przeznaczone są dla projektantów, instalatorów, personelu uprawnionego do nadzorowania bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych, inspektorów nadzoru, oraz tych osób które oceniają projekty z ramienia inwestora i właścicieli oraz zarządców budynków.

Poniżej podane są terminy, czas trwania oraz koszty, bez wyżywienia i noclegu. Instytut dysponuje zapleczem dydaktycznym wyposażonym w najnowsze rozwiązania techniczne z zakresu czynnych zabezpieczeń pożarowych. W pobliżu siedziby Instytutu Nodex (100 i 300 m ), są hotele. Instytut posiada parking strzeżony bezpłatny dla uczestników kursów. Kursy są realizowane dla grup które liczą przynajmniej 10 osób. IBP Nodex zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie. Warunkiem przystąpienia do kursu jest przysłanie formularza zgłoszeniowego ( na stronie IBP) oraz opłaty faktury wystawionej na podstawie zgłoszenia. Koszty kursów wynoszą: SSP 1500 zł, DSO 1100 zł, Automatyki i WSP 1100 zł.

 

Terminy kursów:

 1. SSP – 24 do 28 sierpnia , 21 do 25 września, 19 do 23 października, 16 do 20 listopada 2020 r.
 2. DSO – 7 do 9 września, 9 do 11 listopada 2020 r.
 3. Automatyka i wstęp do opracowania scenariuszy pożarowych, (automatyka i WSP) 12 do 14 października 2020 r.

 

Zakres tematyczny

 1. 1. SSP

  Klasyfikacja systemów SAP, w tym:

  • identyfikacja miejsca zagrożenia,
  • rodzaje transmisji,
  • sposób przetwarzania danych przez komponenty SSP,
  • konfiguracje linii dozorowych,
  • zasady kompatybilności,
  • systemy sieciowe.

  Systemy zasilania gwarantowanego w SSP – warsztaty praktyczne,

  Elementy liniowe – budowa, właściwości, zakres stosowania.

  Fałszywe alarmy, w tym:

  • przyczyny powstawania,
  • sposoby zapobiegania,
  • organizacje alarmowania,
  • multidetektory; przetwarzanie danych: fuzzy logic oraz sieci neuronowe,
  • interaktywność i logiki proste,
  • rodzaje koincydencji pracy.

  Klasyfikacja czujek pożarowych

  Demonstracja przydatności czujek do wykrywania pożarów testowych. Testy pożarowe typu TF

  Centrala wykrywania pożaru:

  Urządzenia i systemy sterowane przez systemy sygnalizacji pożarowej, w tym:

  • możliwości konfiguracyjne,
  • ograniczenia,
  • zasady integracji systemów.

  Centrala wykrywania pożaru:

  • praca sieciowa central,
  • zasilanie.

  Przyjęcie sygnału alarmowego poprzez UTA, telefonu.

  Realizacja procedur przez Państwową Straż Pożarną.

  Przyjazd, dowodzenie akcją ratowniczo-gaśniczą.

  Współpraca z obiektowym personelem uprawnionym w zakresie wykorzystania przeciwpożarowych urządzeń technicznych, zakresy decyzji.

  Właściwości systemu integrującego.

  Zasilanie instalacji przeciwpożarowej – okablowanie.

  Nowoczesne metody wykrywania pożaru, przykład problemu projektowego, pokaz obsługi i oprogramowania.

  Warsztaty w komorze testowej IBP NODEX.

  Weryfikacja czułości instalacji sygnalizacji pożarowej w obiekcie przy pomocy pożarów testowych.

  Najczęstsze błędy w instalacjach sygnalizacji pożarowej.

  Odbiory instalacji sygnalizacji pożarowej, w tym:

  • skład komisji,
  • wymagane dokumenty,
  • procedura odbioru,
  • testy sprawności i czułości systemu szkolenie obsługi,
  • podstawy prawne.

  Warsztaty dotyczące konfiguracji centrali SSP oraz elementów liniowych , problemy w czasie wykonywania instalacji SSP oraz w czasie odbiorów technicznych. Konserwacja i utrzymanie systemu SSP.

  Zawartość projektu instalacji sygnalizacji pożarowej, w tym:

  • Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych,
  • zespoły kablowe.
  • część opisowa,
  • schematy,
  • analiza stref pożarowych,
  • uzgodnienia i ustalenia międzybranżowe,
  • podstawy prawne.

  Zagadnienia związane z monitoringiem pożarowym (UTAP i SU).

  Zasady projektowania,omówienie wytycznych.

  Zasady projektowania, omówienie różnic w wytycznych projektowania VdS, BS, NFPA na podstawie przykładów (w oparciu o najnowsze wersje draftów CEN TS 14).

  Zasady projektowania, w różnych obiektach: obiekty przemysłowe, serwerownia, tunel, petroinstalacje, hangar samolotowy, chłodnie.

  Oświetlenie ewakuacyjne, nowoczesne metody sterowania znakami ewakuacyjnymi – systemy dynamicznego sterowania, współpraca z SSP.

 

 1. 2. DSO

  Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze – wstęp.

  Projekt elektryczny, instalacje DSO

  Zawartość projektu DSO.

  Zagadnienia procesu odbiorowego DSO.

  Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych. Zasady doboru przewodów wraz z osprzętem.

  Zagadnienia prawne w obszarze DSO.

  Zagadnienia elektroakustyki i komputerowych symulacji akustycznych.

  Weryfikacja parametrów elektroakustycznych w instalacjach DSO.

  Wybrane zagadnienia, pokazy metodyki i przykłady pomiarów elektroakustycznych stosowanych w DSO.

 

 1. 3. Automatyka i WSP

  Podstawy prawne

  • Wprowadzenie do zasad tworzenia scenariusza pożarowego
  • Cele stawiane przez scenariusz pożarowy
  • Scenariusz jako jakościowy opis możliwości powstania zapłonu i dalszego jego rozwoju w pomieszczeniach lub obiekcie budowlanym.
  • Przykład identyfikacji ważnych parametrów scenariusza pożarowego, klasy reakcji na ogień
  • Analiza parametrów pomieszczeń pod kątem określenia rodzaju pożaru i doboru składowych SSP
  • Podstawowe charakterystyki elementów detekcyjnych
  • Dobór charakterystyki czujek w zależności od przewidywanej szybkości rozwoju pożaru
  • Wstęp do szacowania czasu trwania pożaru
  • Oddzielenia pożarowe, bramy pożarowe, drzwi
  • Systemy klap przeciwpożarowych w instalacjach wentylacji HVAC.

  Zapewnienie warunków ewakuacji

  • zapobieganie zadymieniu,
  • oddymianie,
  • szacowanie czasu oddymiania.

  Działanie systemów kontroli dostępu w warunkach pożaru.

  Działanie systemów DSO i sygnalizacji alarmowej w warunkach pożaru, skuteczność przekazu informacji i zapewnienie współpracy z JRG.

  Oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe.

  Systemy gaśnicze

  • Warunki dla źródeł zasilania urządzeń przeciwpożarowych.
  • Konfiguracje współdziałających urządzeń przeciwpożarowych.
  • Systemy integracyjne, procedury bezpieczeństwa, postępowanie w przypadku sytuacji krytycznych.
  • System zarządzający, sterowanie i opracowanie matrycy sterowań.
  • Przykłady scenariusza pożarowego, pokaz współdziałania urządzeń przeciwpożarowych.