Kursy i szkolenia

Zapraszamy na kursy organizowane przez Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX!

ScreenShot201Oferta szkoleniowa skierowana jest do projektantów, instalatorów systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników prewencji Państwowej Straży Pożarnej, członków Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników urzędów miejskich i gminnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, inspektorów nadzoru inwestycji z ramienia inwestora, przedstawicieli właściciela obiektów budowlanych.

Kurs wstępny (ogólny)

w trakcie kursu uczestnicy nabywają wiedzę, której zakres jest wspólny dla całego cyklu kursów ”branżowych”. W celu ułatwienia opanowania materiału szkoleniowego, a także skrócenia do minimum czasu trwania kursu, część wprowadzająca przeprowadzona będzie w formie e-learningu. Wykłady dotyczyć będą zagadnień związanych z aktualnym stanem prawnym, podstawowymi zasadami projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej, doborem oprzewodowania w zależności od funkcji łączonego urządzenia, zasadami przeprowadzania ewakuacji, wymaganiami dla instalacji pracujących w obszarach zagrożonych wybuchem, znaczeniem wymagań podstawowych dla obiektów budowlanych i związaną z nimi rolą w obronie obiektu, scenariuszem rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru, ubezpieczeniami procesu projektowania, odbiorów instalacji automatyki pożarowej i konserwacji.

SSP zaawansowany

dotyczy zagadnień związanych ze zjawiskami towarzyszącymi pożarom, z technikami wykrywania pożaru, właściwościami poszczególnych rodzajów czujek, urządzeniami stosowanymi do sygnalizacji pożaru, metodykami projektowania rozmieszczania czujek wykorzystujących różne zasady rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, sposobami zabezpieczenia się przed nieuzasadnionym uruchomieniem urządzeń sygnalizacji pożarowej w wyniku oddziaływania środowiska: chemicznego, klimatycznego, elektromagnetycznego itd. Kurs prowadzony jest w formie wykładów, uzupełniany pokazami: reakcji różnych czujek na czynniki środowiskowe w czasie pożaru, budowy i działania central sygnalizacji pożarowej, współdziałania różnych systemów automatyki pożarowej, zajęciami laboratoryjnymi i ćwiczeniami.

Sterowanie instalacjami automatyki pożarowej

tematyka zajęć dotyczy wczesnego wykrywania pożaru, współdziałania systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych w warunkach pożaru, realizujących procedury zawarte w scenariuszu rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru. W wykładach i ćwiczeniach szczególnie duży nacisk położono na zagadnienia projektowe związane z opracowaniem scenariuszy pożarowych, a następnie na zasady realizacji procedur w nich zawartych. W czasie kursu szczegółowo omawiane są właściwości poszczególnych elementów systemów automatyki pożarowej, zasady instalowania, serwisowania, a także zagadnienia związane z procesem projektowym i odbiorami. W ramach ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych słuchacze zapoznają się z reakcją różnych czujek na czynniki środowiskowe w czasie pożaru, budową i działaniem urządzeń automatyki pożarowej, central sygnalizacji pożarowej, zademonstrowane zostaną również reakcje różnych systemów automatyki pożarowej w przypadku wykrycia pożaru zgodnie ze scenariuszem pożarowym.

Sterowanie stałymi urządzeniami gaśniczymi

w trakcie kursu omawiane są szczegółowo właściwości poszczególnych systemów gaszących, ich przydatność i zakres stosowania. Objaśniana jest również metodyka projektowania części wykrywającej pożar i sterującej urządzeniem gaśniczym. W oparciu o różne standardy słuchacze w ramach przeprowadzanych ćwiczeń są zapoznawani z metodami projektowania różnych systemów gaśniczych. Celem kursu jest przekazanie wiedzy stanowiącej podstawę do projektowania, oceny i utrzymania odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego obiektów z wykorzystaniem różnych systemów gaśniczych.

Sterowanie w systemach wentylacji pożarowej

kurs ma za zadanie przekazanie wiedzy ogólnej dotyczącej fizyki pożaru oraz sposobów pozwalających na kontrolę zadymienia, a także współdziałania systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych w warunkach pożaru, realizujących procedury zawarte w scenariuszu rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru w szczególności dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i warunków ewakuacji. W wykładach i ćwiczeniach uwzględniono zagadnienia projektowe związane z opracowaniem scenariuszy pożarowych oraz zasady realizacji procedur w nich zawartych. W czasie kursu szczegółowo omawiane są właściwości poszczególnych systemów wentylacji pożarowej, zasady instalowania, serwisowania, a także zagadnienia związane z procesem projektowania i odbiorami. W ramach ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych słuchacze zapoznają się z automatyką sterowania różnego rodzaju instalacji odprowadzania ciepła i dymu pożarowego. Uczestnicy zajęć będą mogli samodzielnie zaprogramować procedury sterownicze z uwzględnieniem koniecznych opóźnień i blokad działania systemów oddymiania, a także realizacją opracowanych matryc sterowania.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

podczas kursu  przeanalizowane zostaną właściwości i funkcjonalność central dźwiękowych systemów ostrzegawczych, metodyki projektowania DSO przy wykorzystaniu prostych narzędzi programowych, a także zaawansowanych, wykorzystujących symulacje komputerowe. W czasie ćwiczeń poruszane będą między innymi tematy związane z zasilaniem urządzeń przeciwpożarowych, zasadami doboru przewodów wraz z osprzętem, zasadami kompatybilności elektromagnetycznej w instalacjach DSO. Podczas warsztatów przeprowadzone zostaną symulacje i pomiary akustyczne oraz pokaz obsługi CDSO.

Zajęcia prowadzone są przez znanych, cenionych i doświadczonych ekspertów, długoletnich pracowników instytutów i uczelni państwowych zajmujących się dziedziną bezpieczeństwa pożarowego, między innymi takich jak: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej PIB im. Józefa Tuliszkowskiego, Instytut Techniki Budowlanej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej PSP, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.